Miljøvenlig pleje

En væsentlig udfordring er at drive græsarealerne på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det betyder, at påvirkningerne af det omgivende miljø skal minimeres f.eks. skal der ikke ske udvaskning af gødningsstoffer eller sprøjtemidler til dræn- eller grundvand. Naturarealer f.eks. overdrev eller enge, der ligger i tilknytning til de intensivt drevne græsarealer, må heller ikke påvirkes, så det skader den naturlige flora og fauna der.

Samtidig skal f.eks. golfbaner eller fodboldbaner være af en sådan kvalitet, at brugerne kan acceptere det. Her er der store forskelle fra bane til bane og fra bruger til bruger, men det må være op til de ansvarlige for driften at fastsætte et plejeniveau som er realistisk i den daglige drift, og som samtidig kan accepteres af brugerne.

Forbruget af gødning og kemiske bekæmpelsesmidler er minimeret meget de senere år. Siden 2001 har der været forbud mod brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer, hvilket bl.a. omfatter de fodbold- og golfbaner, som drives på kommunal jord. Kun i særlige tilfælde f.eks. ved angreb af gåsebillelarver, har man fået dispensation fra dette forbud.

I 2005 indgik Dansk Golf Union en aftale med Miljøministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af pesticider (kemiske plantebeskyttelsesmidler) på danske golfbaner. Et delmål var, at forbruget skulle nedsættes med 75 % med udgangen af 2008.

Fra 2006 har alle golfklubber opgjort deres forbrug af brændstof, gødning og pesticider i et ”grønt regnskab”. Udfra disse opgørelser kan man f.eks. se, at forbruget af pesticider i perioden fra 2002-2006 er faldet med ca. 34 %.

I bestræbelserne på at nedsætte forbruget af gødning, vand og pesticider, er det vigtigt at sætte græsplanten i centrum. Hvordan styrker man græsplantens egen evne til at modstå forskellige forhold? Først og fremmest skal vi se på, hvordan klipningen, som er den hyppigste plejeforanstaltning, påvirker græsset.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007