Gødningstyper til græs

Der findes mange typer af gødninger, som alle har det til fælles, at de skal erstatte de næringsstoffer, der fjernes med afklip eller udvaskes, fordamper eller bindes i jorden.

På markedet findes der mange forskellige slags gødninger. Der findes organiske og uorganiske gødninger og der findes blandinger af disse. Nogle gødninger er, udover næringsstofferne, tilsat forskellige ”bioaktivatorer” som f.eks. kulhydrater og/eller mycorrhiza. Gødningerne kan være sammensat, så næringsstofferne deri hurtigt frigøres til jorden (hurtigtvirkende) eller de kan være langtidsvirkende. Der findes granulerede, endda i forskellige pillestørrelser, og der findes flydende gødninger.

Organiske gødninger

Organisk gødning er defineret som gødning, der stammer fra en organisk kilde. Det kan være husdyrgødning som f.eks. gylle fra kvæg eller svin eller det kan være en pilleteret gødning, som er fremstillet på basis af hønsemøg, slagteriaffald eller tang/alger. Indholdet af planterester i organisk gødning gør, at det kan have en positiv effekt på jordens struktur og de mikroorganismer, som lever i jorden. De organiske gødninger er langtidsvirkende, idet størsteparten af næringsstofferne i dem, er bundet i det organiske materiale. Først når mikroorganismerne har mineraliseret dvs. nedbrudt det organiske materiale og omdannet næringsstofferne til ioner, kan planterne optage dem. Der er også mange mikronæringsstoffer i de organiske gødninger.

Kompost

Kompost fra f.eks. have/park-affald kan også betragtes som en organisk gødning, selv om næringsstofindholdet heri er relativt lavt. Kompost, som kan tilsættes til vækstjord og topdressing kan betragtes som et jordforbedringsmiddel, der samtidig indeholder en mindre mængde kvælstof og en betydelig mængde fosfor. Ved gentagen brug af kompost i f.eks. topdressing, bør man kende til dets næringsstofindhold, så denne mængde kan indgå i gødningsregnskabet.

Mikro-kløver


Hvid-Kløverblade, tre størrelser. Fra venstre: Landbrugstype, Mikro-kløver og sorten Nonouk.
Foto: Prodana Seeds A/S.

En anden mulighed for kvælstoftilførsel til græsset på boldbaner, fairways og i parker er isåning af småbladet og lavtvoksende Hvid-Kløver – såkaldt Mikro-Kløver, som frøforædlerne har arbejdet meget med at udvikle. Kløver har den egenskab, at den samler kvælstof fra luften og omdanner det i sine rodknolde til plantetilgængeligt kvælstof. Dette kan kløverplanterne, fordi de vokser i symbiose med kvælstoffikserende bakterier i disse rodknolde. Kløver kan derfor vokse i en jord helt uden kvælstofgødning, og en del af det kvælstof som fikseres til rodknoldene, vil det omkringvoksende græs kunne drage nytte af. Et græsareal med Mikro-Kløver vil holde sig grønt gennem hele vækstsæsonen uden eller med en meget lille tilførsel af kvælstofgødning.

En af ulemperne ved Mikro-Kløver er dog, at den ikke forbliver ”mikro”, når den ikke klippes tæt. I rougen på golfbaner kan den derfor brede sig og blive ret dominerende.Mikro-Kløver i græsplæne. Foto: Prodana Seeds A/S

Uorganiske gødninger

Uorganisk gødning, også kaldet kunstgødning eller handelsgødning, er fabriksfremstillet. Næringsstofferne deri er udvundet fra forskellige bjerg- og jordarter, og derefter er det sammensat af forskellige grundstoffer i forskellige koncentrationer. Kvælstoffet i kunstgødning er dog udvundet fra luftens kvælstof (N2) og derefter omdannet til enten ammonium eller nitrat.

Uorganisk gødning består af salte, der spaltes til ioner, når de kommer i forbindelse med jordvandet. Der er stor forskel på, hvor nemt næringsstofferne i gødningerne bliver opløst. Der er nogle næringsstoffer som er tungt opløselige f.eks. fosfor og andre er letopløselige f.eks. kvælstof.

Gødningernes sammensætning af næringsstoffer varierer enormt. Der findes enkeltgødninger f.eks. ren kvælstof gødning (N-gødning), der findes gødninger, som kun indeholder fosfor og kalium (PK-gødninger) og der findes NPK-gødninger. Der findes også gødninger, som indeholder alle nødvendige næringsstoffer for plantevækst.

Figuren nedenfor viser et eksempel på, hvad en sæk med NPK-gødning kan indeholde. Den viste gødning er en NPK 21-3-10, dvs. indholdet af kvælstof (N) er 21 %, fosfor (P) er 3 % og kalium (K) er 10 %. Gødningen indeholder desuden magnesium (Mg), svovl (S) og bor (B) i små mængder. Udover de nævnte næringsstoffer indeholder gødningen fyld eller følgestoffer.


Eksempel på indholdet i en NPK-gødning.

Engelske/amerikanske gødninger

I visse tilfælde på golf og fodboldbaner anvender man gødninger, som er importeret fra England og USA. Her markedsføres gødningerne ikke som rene grundstoffer, men som forskellige forbindelser med ilt (O2). Ved gødningsberegning med disse gødninger, skal man være opmærksom på denne forskel. F.eks. forekommer fosfor i engelske gødninger som P2O5. Dette betyder, at for at sammenligne med fosforindholdet i en dansk gødning, skal man gange indholdet med en omregningsfaktor på 0,44.

En engelsk gødning med et indhold på f.eks. 15% P2O5 tilsvarer en dansk gødning med et indhold på 15 x 0,44= 6,6% P.

De øvrige næringsstoffer kan omregnes på samme måde ved hjælp af følgende omregningsfaktorer:


Omregningstabel ved brug af engelske/amerikanske gødninger.

 
Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007